Algemene Voorwaarden MKL Pdf
PDF – 282,8 KB

Algemene voorwaarden Music for Kids Leuven vzw

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Music for Kids Leuven vzw

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met:

Music for Kids Leuven vzw , met maatschappelijke zetel te 3210 Linden, Diestsesteenweg 21 en met ondernemingsnummer 0753.747.804

 

Hierna “MKL” genoemd, 

ALGEMEEN:

1. Definities: 

1.1. Onder 'inschrijver' of 'inschrijvers' wordt begrepen, iedere natuurlijke of rechtpersoon, al dan niet consument, welke:

- op enigerlei wijze gebruik maakt van de website en/of de eraan verbonden diensten

- zichzelf of een derde (bv. minderjarige kinderen) inschrijft voor en/of deelneemt aan een activiteit die door MKL wordt georganiseerd.

Inschrijving voor of deelname aan een door MKL georganiseerde activiteit, wordt beschouwd als bevestiging door de inschrijver van de kennisname én de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

MKL en de inschrijver worden hierna samen 'partijen' genoemd.

1.2. De personen welke ingeschreven worden voor een activiteit teneinde hieraan daadwerkelijk deel te nemen, worden 'deelnemer' genoemd. De inschrijver en deelnemer kunnen één en dezelfde persoon zijn.

1.3. Onder 'activiteiten' wordt verstaan, alle door MKL georganiseerde en aangeboden groepslessen, individuele lessen, trajecten, sessies, kampen, concerten, workshops, enz ... zoals zij beschreven worden op de website en waarvoor kan worden ingeschreven via de website.

1.4. Onder 'overeenkomst' of 'transactie' wordt begrepen, iedere mondelinge of schriftelijke afspraak, al dan niet voorzien van bijlagen, welke betrekking heeft op de organisatie van, de verkoop van, de inschrijving voor of de deelname aan de door MKL georganiseerde activiteiten.
Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van de overeenkomsten welke inschrijvers en deelnemers met MKL sluiten.

1.5. Met de term “ website ”, wordt verwezen naar de website beschikbaar het volgende domein: www.musicforkidsleuven.be

De website wordt uitgebaat door en is eigendom van MKL.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke overeenkomst die tussen MKL en de inschrijver wordt afgesloten met betrekking tot door MKL georganiseerde activiteiten. MKL is maar gehouden tot uitvoering van haar verbintenissen of het leveren van prestaties na aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de inschrijver.
Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijzondere voorwaarden en indien nodig door gedragscodes, richtlijnen en/of reglementen, welke van toepassing zijn voor een welbepaalde soort van activiteit.
In geval van tegenstrijdigheid tussen onze bijzondere voorwaarden en huidige algemene voorwaarden hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang.

2.2. Wanneer een inschrijver zichzelf of een derde inschrijft voor een welbepaalde activiteit, erkent hij hiermee kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden en de toepasselijke gedragsregels of reglementen welke van toepassing zijn op deze specifieke activiteit.
Al de in de voorgaande alinea vermelde documenten kunnen éénvoudig worden opgevraagd per mail via volgend e-mailadres: info@musicforkids.be

2.3. Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling bij MKL houdt de uitdrukkelijke aanvaarding door de inschrijver in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden, evenals van de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen.
Door het enkele feit van de reservatie, boeking of betaling erkent de inschrijver kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de op de activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen en aanvaardt de inschrijver dat deze ieder voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraak vervangen.
De inschrijver heeft de verplichting om deze algemene en desgevallend ook de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen en richtlijnen van MKL aandachtig en grondig te lezen voorafgaand aan iedere inschrijving, boeking of reservatie.
De inschrijver verbindt zichzelf en de ingeschreven (al dan niet minderjarige) deelnemer welke zich tot naleving van deze algemene voorwaarden en de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels, reglementen en richtlijnen. De inschrijver staat opzichtens MKL in voor de naleving ervan door de ingeschreven deelnemer.

2.4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten, in het bijzonder de relevante bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht.

2.5. MKL kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg.
Elke nieuwe inschrijving, bestelling of betaling van een inschrijver, doet een overeenkomst ontstaan ​​​​​​welke zal onderworpen zijn aan de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.
Gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op het ogenblik dat de website door de inschrijver wordt bezocht.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 31/01/2024.

 

3. Onafhankelijkheid van bepalingen:

De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen ervan. Deze blijven onverminderd van toepassing.
De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

AFSPRAKEN 

Inhaal lesweken

Enkel bij afwezigheid van de docent tijdens een geplande lesweek kunnen er tijdens deze periode inhaallessen plaatsvinden. Gelieve de data van de inhaal lesweken ook beschikbaar te houden, er kunnen dus lessen doorgaan in deze weken (zie kalender MKL: Kalender, afspraken en algemene voorwaarden / Inschrijving | Music for Kids Leuven).

Als de docent een les verplaatst naar een inhaal lesweek gaan alle lessen door op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als normaal. 

Afwezigheid deelnemer (leerling)

Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij afwezigheid van de deelnemer (leerling).

Bij afwezigheid tijdens groepslessen wordt er geen inhaalles voorzien.

Bij afwezigheid tijdens een groepsles kan er wel contact opgenomen worden met de docent om info te vragen over de lesinhoud, thuisopdrachten en/of doelstellingen.

Bij individuele lessen is er de mogelijkheid om de les online bij te wonen op het geplande tijdstip. Dit kan enkel met geldige reden en in overleg met Music for Kids Leuven en de docent. 

Bij individuele lessen kan er bij afwezigheid wegens ziekte, medische redenen of schooluitstap maximum vier keer per schooljaar een live of online inhaalles aangevraagd worden op een ander tijdstip op basis van de beschikbaarheid van de docent. Dit kan enkel mét geldige reden en in overleg met de directie van Music for Kids Leuven en de docent. Bij afwezigheid wegens ziekte/medische redenen moet er een doktersattest ingediend worden bij MKL, bij afwezigheid owv een schooluitstap een attest van de school. 

Verwittigen bij afwezigheid kan via mail voor aanvang van de les. Minder dan 24u voor de les moet een afwezigheid ook telefonisch of via sms op het persoonlijk gsmnummer van de docent gemeld worden. 

Bij afwezigheid zonder correcte verwittiging vervalt het recht op een inhaalles.  Bij afwezigheid tijdens de laatste les van het schooljaar vervalt de mogelijkheid om nog een inhaalles aan te vragen. Bij afwezigheid tijdens een geplande inhaalles kan de les niet opnieuw ingepland worden. 

Stopzetting van deelname aan de lessen tijdens het schooljaar

Bij stopzetting van deelname aan de lessen wordt er geen lesgeld terugbetaald. 

Langdurig afwezig

Bij langdurige afwezigheid owv ziekte (meer dan 3 weken) mag u contact opnemen met Music for Kids Leuven.

We zoeken dan samen naar een geschikte oplossing (online lessen, inhaallessen of een tegoedbon, afhankelijk van de situatie en rekening houdend met de haalbaarheid). 

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De wijze waarop een overeenkomst tussen MKL en een inschrijver m.b.t een welbepaalde activiteit tot stand komt en de verplichtingen die hieruit voor partijen voortvloeien, worden in de volgende artikelen beschreven.

 1. Taal van de overeenkomst:

1.1. Alle overeenkomsten of transacties tussen MKL en haar inschrijvers/deelnemers worden afgesloten in het Nederlands.
Door gebruik te maken van de website, zich in te schrijven voor een activiteit, een bestelling te plaatsen of een betaling uit te voeren, erkent de inschrijver dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst en dat deze algemene voorwaarden door hem of haar begrepen worden en duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

1.2. MKL archiveert voor zoveel als mogelijk de met de inschrijvers afgesloten overeenkomsten en bezorgt deze - indien gewenst - aan de inschrijver op een duurzame drager. De overeenkomsten en alle andere documenten m.b.t. de inschrijving voor een welbepaalde activiteit worden door MKL maximaal 5 jaar bijgehouden.

 

2. Inschrijving - boeking - reservering:

2.1. Iedere inschrijving, boeking of reservatie voor een door MKL georganiseerde activiteit, dient om geldig te zijn, te gebeuren via de website. Andere vormen van inschrijving, boeking of reservatie worden niet aanvaard.

2.2.    Inschrijving, boeking of reservering voor kampen:
Deze manier van inschrijven, boeken en reserveren geldt voor alle kampen welke door MKL georganiseerd worden.
Alvorens te kunnen inschrijven, boeken of reserveren voor een activiteit, is de inschrijver verplicht om een ​​formulier ‘Persoonlijke gegevens’ in te vullen via de website.
Op dit formulier dient de inschrijver volgende gegevens in te vullen:

 • naam en familienaam ouder(s)/voogd indien deelnemer -18 jaar
 • telefoon- en/of gsmnummers ouder(s)/voogd indien deelnemer -18 jaar
 • emailadres ouder(s)/voogd indien deelnemer -18 jaar
 • rijksregisternummer ouder(s)/voogd indien deelnemer -14 jaar (fiscaal attest)

 

 • naam en familienaam deelnemer
 • geboortedatum/rijksregisternummer deelnemer
 • telefoon of gsmnummer deelnemer (niet verplicht)
 • e-mailadres deelnemer (niet verplicht)
 • opmerkingen (niet verplicht)
 • vraag naar hoe de inschrijver MKL heeft leren kennen (niet verplicht)

Tevens dient de schrijver aan te geven of hij toelaat dat hijzelf of de ingeschreven deelnemer gefilmd/gefotografeerd mag worden tijdens de activiteiten en of deze films en foto's door MKL mogen gebruikt worden in communicatie betreffende MKL-activiteiten om te delen met andere deelnemers of om te gebruiken voor sociale media, flyers, website, brochures en persberichten.
Eenmaal het formulier ‘Persoonlijke gegevens’ ingevuld en verzonden is, kan de inschrijver inschrijven, boeken en reserveren voor de kampen op de website.

2.3.   Inschrijving, boeking of reservering voor lessenreeksen per schooljaar:
Deze manier van inschrijven, boeken en reserveren geldt voor alle lessenreeksen per schooljaar welke door MKL georganiseerd worden.
Alvorens te kunnen inschrijven, boeken of reserveren voor een activiteit, is de inschrijver verplicht om een ​​formulier ‘Persoonlijke gegevens’ in te vullen via de website.
Op dit formulier dient de inschrijver volgende gegevens in te vullen:

 • naam en familienaam ouder(s)/voogd indien deelnemer -18 jaar
 • telefoon- en/of gsmnummers ouder(s)/voogd indien deelnemer -18 jaar
 • emailadres ouder(s)/voogd indien deelnemer -18 jaar
 • rijksregisternummer ouder(s)/voogd indien deelnemer -14 jaar (fiscaal attest)
 • naam en familienaam deelnemer
 • geboortedatum/rijksregisternummer deelnemer
 • telefoon- en/of gsmnummer deelnemer (niet verplicht)
 • e-mailadres deelnemer (niet verplicht)
 • opmerkingen (niet verplicht)
 • vraag naar hoe de inschrijver MKL heeft leren kennen (niet verplicht)

Tevens dient de schrijver aan te geven of hij toelaat dat hijzelf of de ingeschreven deelnemer gefilmd/gefotografeerd mag worden tijdens de activiteiten en of deze films en foto's door MKL mogen gebruikt worden in communicatie betreffende MKL-activiteiten om te delen met andere deelnemers of om te gebruiken voor sociale media, flyers, website, brochures en persberichten.
Eenmaal het formulier ‘Persoonlijke gegevens’ ingevuld en verzonden is, kan de inschrijver inschrijven, boeken en reserveren voor lessenreeksen per schooljaar op de website.

 

 

MKL werkt met 3 inschrijvingsperiodes voor de inschrijvingen van lessenreeksen per schooljaar.

Periode 1 (+- half april tot begin mei): Inschrijvingsperiode voor de huidige leerlingen MKL die hun plaats voor individuele lessenreeks willen herbevestigen voor het zelfde instrument/zang bij dezelfde docent of zijn/haar vervanger indien een docent het schooljaar erna niet meer bij MKL zal lesgeven.

Periode 2 (+- begin mei tot half mei): Inschrijvingsperiode voor huidige leerlingen MKL die voor een groepsles kiezen, voor het eerst een individuele les kiezen of van instrument of docent willen veranderen (op basis van de beschikbare plaatsen).

Periode 3 (vanaf een ntb datum in de tweede helft van mei tot als alles volzet is): Inschrijvingen open voor nieuwe leerlingen (op basis van de beschikbare plaatsen)

Voor het herbevestigen van een tijdslot voor individuele lessen krijgen deelnemers van MKL jaarlijks de kans om in de tweede helft van de maand april hun voorkeurstijdstip te reserveren voor dezelfde lessenreeks bij dezelfde docent (of zijn/haar vervanger) voor hetvolgende schooljaar. Indien de deelnemer tijdens deze eerste inschrijvingsperiode zijn voorkeurstijdstip inschrijft, is hij zeker van zijn/haar plaats. Indien de deelnemer niet wenst te herbevestigen tijdens deze eerste inschrijvingsperiode, kan hij/zij inschrijven tijdens de volgende inschrijvingsperiodes op basis van beschikbaarheid.

MKL behoudt zich echter ten allen tijden het recht om op éénder welk tijdstip tijdens een schooljaar een andere docent te werk te stellen dan aangekondigd.

2.4.   Inschrijven, boeken of reserveren voor trajecten en individuele sessies (aanbod begaafde kinderen en jongeren)
Voor trajecten en individuele sessies in het aanbod voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren geldt een specifieke manier van inschrijven.
Voor deze activiteiten wordt ingeschreven via een online formulier op de pagina ‘(hoog)begaafdheid’ van de website van MKL ( (hoog)begaafdheid | Music for Kids Leuven)
Hier kan de schrijver kiezen tussen verschillende trajecten waarvoor hijzelf of een deelnemer kan inschrijven.
Wanneer de inschrijver voor een welbepaald traject of sessie gekozen heeft, dient hij volgende gegevens in te vullen in het online-formulier:

 • naam en familienaam ouder(s) indien deelnemer -18 jaar
 • telefoon- en/of gsmnummer ouder(s) indien deelnemer -18 jaar
 • emailadres ouder(s) indien deelnemer -18 jaar
 • naam en familienaam deelnemer
 • geboortedatum deelnemer
 • telefoon- en/of gsmnummer deelnemer (niet verplicht)
 • e-mailadres deelnemer (niet verplicht)
 • opmerkingen (niet verplicht)
 • vraag naar hoe de inschrijver MKL heeft leren kennen (niet verplicht)

 

Indien de inschrijver dit wenst, kan hij MKL ook contacteren met het oog op inschrijving, boeking of reservatie via het e-mailadres info@musicforkids.be of telefonisch via 0467 32 97 00 of door een afspraak te maken bij MKL. Wanneer een inschrijver op een van deze manieren wenst over te gaan tot inschrijving, boeking of reservatie, is er pas sprake van een definitieve overeenkomst wanneer de inschrijver van MKL de geschreven bevestiging ontvangt waarin de deelname aan de activiteit wordt bevestigd. Deze bevestiging bestaat uit een mail met betalingsuitnodiging.

2.5. Indien de in te schrijven persoon om medische of andere redenen nood heeft aan speciale zorgen of een aparte behandeling (omwille van een medische of psychische toestand), dan is de inschrijver verplicht om MKL hiervan bij de inschrijving op de hoogte te brengen.
Daarom is de inschrijver ertoe verplicht om bij de online inschrijving alle noodzakelijke en nuttige (medische) informatie te bezorgen via het daartoe voorziene luik opmerkingen.
MKL kan op basis van haar verstrekte informatie beslissen dat de inschrijver bijkomende inlichtingen moet geven alvorens er kan beslist worden om de inschrijving te laten doorgaan. Indien de inschrijver in gebreke blijft de gevraagde informatie te verschaffen, heeft MKL het recht om de inschrijving, boeking of reservatie te weigeren.
Indien MKL op basis van de verstrekte informatie van mening is dat een deelname aan de activiteit een te groot risico inhoudt voor de in te schrijven persoon, dan kan MKL de inschrijving weigeren, zonder dat de inschrijver of de in te schrijven persoon hiertegen verhaal hebben.

MKL kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade welke een gevolg is van het feit dat het lid nalaat  bovenvermelde informatie te verstrekken.

2.6. Telkens wanneer de inschrijver via de website wenst in te schrijven, dient hij de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken.

Hierbij heeft de inschrijver de mogelijkheid om deze voorwaarden voorafgaandelijk na te lezen en op te slaan via een hyperlink. Het aanvinken van deze checkbox betekent dat de inschrijver erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Tevens kan de inschrijver op de website kennis nemen van de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor hij of zij wenst in te schrijven.

2.7. Wanneer de inschrijver via de website succesvol heeft ingeschreven, gereserveerd of geboekt, wordt hem dit via elektronische weg bevestigd, door middel van een e-mail van MKL met als bijlage een betalingsuitnodiging.

 

 1. Mogelijkheid tot annuleren door de inschrijver:

3.1. De inschrijver beschikt over een termijn van 14 dagen, beginnende op de dag van ontvangst van de e-mail met bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie, om deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren of te wijzigen.
Wanneer de activiteit waarvoor wordt gereserveerd, geboekt of ingeschreven echter aanvangt minder dan 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de inschrijver de e-mail met de bevestiging ontvangt, vervalt deze mogelijkheid en kan de inschrijver de inschrijving, boeking of reservatie niet herroepen of wijzigen .
Indien de inschrijver, of degene voor wie de inschrijver inschrijft, in dat geval niet deelneemt aan de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan MKL en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd.

3.2. Indien de inschrijver wenst te annuleren buiten de hierboven vermelde periode van 14 dagen, dan kan hij of zij dit doen mits betaling van een vergoeding gelijk aan 25% van de deelnameprijs, als vergoeding voor de door MKL blootgestelde en bloot te stellen administratiekosten. De inschrijver beschikt over deze mogelijkheid tot 3 weken voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven. Wordt er tot 3 weken voor de start van de activiteit geannuleerd om medische redenen, dan is de inschrijver de vergoeding van 25% van de deelnameprijs niet verschuldigd, op voorwaarde dat de annulering gestaafd wordt door een medisch attest. 


Indien de inschrijver annuleert op minder dan 3 weken voor de start van de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan MKL en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd. Wanneer de inschrijver een medisch attest kan voorleggen dat de annulering rechtvaardigt, kan de inschrijver aanspraak maken op terugbetaling van de deelnameprijs, verminderd met een administratievergoeding gelijk aan 25% van deze prijs.


Wanneer inschrijver, of degene voor wie hij of zij schrijft, zonder te annuleren niet deelneemt aan de activiteit waarvoor werd ingeschreven, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

4. Annulering van een activiteit door MKL:

4.1. MKL doet alles wat redelijkerwijze mogelijk is om de activiteiten welke op de website terug te vinden zijn, te laten doorgaan op de voorziene tijdstippen en plaats.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot overmacht, heeft MKL het recht om activiteiten waarvoor is ingeschreven niet te laten doorgaan.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van omstandigheden welke maken dat:

- MKL oordeelt dat bepaalde activiteiten niet op een normale, veilige wijze of volgens de kwaliteitseisen van MKL kan worden georganiseerd.

- het organisatorisch onmogelijk is de activiteiten te laten plaatsvinden zoals zij voorzien waren.

4.2. In dat geval zal MKL de inschrijvers onmiddellijk op de hoogte stellen van de annulering, via een aankondiging op de website en door het verzenden van een mail aan de inschrijvers welke over een mailadres beschikken.
MKL zal trachten om – indien mogelijk – een vervangende activiteit te organiseren, waarop de betrokken inschrijvers kunnen, maar niet moeten inschrijven. MKL is hier evenwel niet toe verplicht.

4.3. Indien MKL overgaat tot annulering, bezorgt zij de inschrijvers een creditnota via mail.
Deze creditnota kan door de inschrijver worden gebruikt als een tegoedbon, waarmee hij of zij gedurende een welbepaalde periode de prijs van een andere door MKL aangeboden activiteit, kamp, lessenreeks of traject kan financieren.
Indien de inschrijver de creditnota niet wenst te gebruiken als tegoedbon, dan kan hij een online formulier invullen, waarmee hij aanspraak kan maken op terugbetaling van 75% van de reeds betaalde prijs voor de geannuleerde activiteit, lessenreeks, kamp of traject. Het saldo van 25% blijft door MKL behouden als administratiekost.

 

5. Annulering in onderling akkoord tussen partijen:

Partijen hebben steeds de mogelijkheid de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen, wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer van een van beide partijen kan worden gevraagd.
In dat geval zal geen der partijen aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn. Wel heeft MKL ook in dit geval het recht op 25% van de betaalde prijs voor de activiteit te behouden als administratiekost.

 

PRIJZEN – BETALING - PROTEST:

 1. Prijzen en aanbod:

1.1. De op de website aangegeven prijzen worden uitgedrukt in euro.
De kalender met het aanbod van MKL loopt parallel met het schooljaar, van 1 september tot en met 31 augustus.

Het op de website vermelde aanbod is steeds indicatief en MKL behoudt zich het recht voor, om kalender ( incl lessenreeksen, kampen, trajecten) aan te passen in functie van de omstandigheden (bv. weersomstandigheden, aantal ingeschreven deelnemers, …). Door in te schrijven aanvaardt de inschrijver dit gegeven.

1.2. De prijzen en het aanbod van activiteiten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De prijs en het aanbod zijn deze die geldig zijn op het ogenblik waarop de website wordt bezocht en de inschrijver de inschrijving, boeking of reservering plaatst.
Het verdient aanbeveling om onmiddellijk voorafgaand aan een inschrijving, boeking van reservering onze actuele prijzen en het aanbod via de website te controleren.

1.3. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door MKL.

1.4. MKL behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, vóór of tijdens de activiteiten wijzigingen in het programma aan te brengen. Hierbij worden eventuele nadelige gevolgen voor de inschrijver en/of deelnemer zoveel als mogelijk beperkt, zonder dat deze hierdoor aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding.

Voormelde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het programma of de locatie afwijkt van wat in de website of de informatiedocumenten is vermeld. MKL zal hierbij zoveel als mogelijk het oorspronkelijke karakter van de activiteit behouden.

 

2. Wijze van betaling:

2.1. Het totale bedrag dat de inschrijver verschuldigd is m.b.t. een welbepaalde inschrijving, boeking of reservatie, wordt vermeld op de webpagina of via mail wanneer de inschrijver een inschrijving, boeking of reservatie bevestigt.

2.2. Uiterlijk zeven kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie door de inschrijver via de website, zal de inschrijver via elektronische weg (per e-mail) een betalingsuitnodiging of een factuur ontvangen van MKL.
Deze betalingsuitnodigingen en/of facturen zijn betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen (te rekenen vanaf de datum waarop zij aan de inschrijver worden verzonden) of voor aanvang van de eerste les of activiteit indien de inschrijving minder dan dertig (30) kalenderdagen op voorhand werd gedaan.

2.3. Bij het overschrijden van de betalingstermijn, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag, aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar.
Tevens zal er in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 125,00 €.

Wanneer de inschrijver een consument is en MKL in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de inschrijver (terug) te betalen, dan kan de inschrijver in de toepassing van artikel VI.83, 17° WER aanspraak maken op eenzelfde vergoeding (verwijlsinteresten en schadevergoeding van 10%), vanaf datum van ingebrekestelling.

2.4. Bij gebreke aan betaling door de inschrijver op de datum van opeisbaarheid van één of meer betalingsuitnodigingen of facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare betalingsuitnodigingen of facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de inschrijver opeisbaar.
MKL is gerechtigd nieuwe inschrijvingen te weigeren totdat de inschrijver aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.5. Indien de inschrijver uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met MKL hen verplichten.

 

3. Protest:

3.1. Elk protest op een betalingsuitnodiging of factuur dient schriftelijk te gebeuren.
Een protest aangaande de opstelling en inhoud van de betalingsuitnodiging of de factuur is slechts geldig indien het uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum gebeurt.

3.2. Elk protest dient grondig gemotiveerd en nauwkeurig omschreven te zijn en de inschrijver zal de omvang van het protest in geld moeten uitdrukken.
In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest geen betrekking heeft opeisbaar op de vervaldag.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Algemeen:

1.1. MKL tracht al haar activiteiten op een zo veilig mogelijk manier te laten verlopen.
De aard van de georganiseerde activiteiten (bv. kampen) en het feit dat sommige activiteiten in open lucht plaatsvinden, maakt het echter onmogelijk om alle risico's voor de deelnemers uit te sluiten.
MKL is niet aansprakelijk voor de zaakschade of lichamelijke schade welke tot de normale risico's van de deelname aan de georganiseerde activiteiten behoort.

1.2. Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de inschrijver of de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen, is in geen geval verhaalbaar op MKL. De inschrijver en/of de deelnemer dienen deze schade zelf te dragen.

MKL is daarnaast evenmin aansprakelijk voor:

 • de eventuele aanhouding van de deelnemer door de plaatselijke autoriteiten of politiediensten wegens het niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften;
 • evenementen (excursies, sportactiviteiten, manifestaties enz.) die niet begrepen zijn in de door MKL aangeboden diensten of die ter plaatse worden geboekt door de deelnemer bij derde ondernemingen die geen deel uitmaken van MKL;
 • schade of kosten ontstaan ​​​​naar aanleiding van het op eigen initiatief van de inschrijver of de deelnemer afwijken van het voorziene programma of het zich onttrekken aan het toezicht van de begeleiders of medewerkers van MKL.

1.3. Indien de inschrijver of deelnemer tijdens de deelname aan een activiteit schade veroorzaakt ​​aan het materiaal of de infrastructuur, eigendom van, gehuurd door, ter beschikking gesteld van of gebruikt door MKL, of aan eigendommen van derden, dan is de inschrijver gehouden deze schade aan MKL of aan de eigenaar van het beschadigde  materiaal of de infrastructuur te vergoeden.
De verschuldigde vergoeding moet de kost van vervanging, herstelling en de eventuele gebruiksderving dekken. De inschrijver is gehouden om MKL te vrijwaren voor alle aanspraken van derden omwille van schade veroorzaakt door de inschrijver of de door de inschrijver ingeschreven deelnemer.

1.4. Indien een medewerker – aangestelde, werknemer, onderaannemer of derde - ingeschakeld door MKL tijdens de activiteit, lichamelijke of materiële schade leidt door het toedoen van een deelnemer, is de inschrijver welke de deelnemer heeft ingeschreven gehouden de gelede schade - met inbegrip van de schade ten gevolge van ongeschiktheid - te vergoeden, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. Ook hier is de inschrijver gehouden om MKL te vrijwaren voor aanspraken van medewerkers, aangestelden, werknemers, medewerkers of derden.

 

2. Overmacht:

2.1. MKL is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verbintenissen wanneer dit te wijten is aan een geval van overmacht.
Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: extreme (weers)omstandigheden, staking, lockdown, oorlog, gewijzigde wetgeving of reglementering, besmettelijke ziekten, ongevallen, beslissingen of interventies van overheidswege, het weigeren of annuleren van een vergunning of licentie, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof en verkeershinder.
Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor MKL onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn, zodat het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter ervan niet moet worden bewezen.

In geval van overmacht heeft de inschrijver geen recht op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of op een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

 

3. Verzekering:

3.1. Alle geldig ingeschreven deelnemers aan door MKL georganiseerde activiteiten zijn verzekerd via de polis Onderwijsinstellingen en Patrimoniumpolis social profit, afgesloten bij KBC.

In deze polis zit een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat.
Deze polis is te raadplegen op aanvraag. Indien u dit wenst, mag u dit opvragen via info@musicforkids.be

De verzekerde risico's, gedekte bedragen en de uitsluitingen kunnen in de polis geraadpleegd worden.
Door zichzelf of een derde in te schrijven voor een activiteit of door deelname aan een activiteit, verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de inhoud van deze polis en omvang van de dekking waarop deze recht geeft. 
Indien de inschrijver van mening is dat bijkomende dekking nodig is, dient hij hiervoor zelf op eigen kosten een verzekeringspolis af te sluiten.

3.2. Materiële schade (bv. schade aan kleding, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten, uurwerken, en andere persoonlijke bezittingen) wordt niet gedekt. Om het risico te beperken wordt de deelnemers aangeraden geen kostbare persoonlijke spullen mee te nemen naar een activiteit.
Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels, richtlijnen en reglementen, is nooit gedekt.
Evenmin kan MKL verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

3.3. MKL heeft ten allen tijde het recht om bestaande polissen op te zeggen, te vervangen door polissen bij een andere maatschappij. Deze wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website en de nieuwe polissen zullen onmiddellijk op te vragen zijn voor de gebruikers van de website.

 

4. Disclaimer:

4.1. MKL is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de website of op andere (externe) websites waarnaar via hyperlinks op de website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door de inschrijver of deelnemer op basis van de inhoud van de website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen, etc. op de website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, inkomensschade enz.);
 • gevallen van overmacht, zoals hierboven omschreven onder artikel 2 van deze titel.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van MKL voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout uit.

4.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van MKL beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar. De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de polis voorziet volgende bedragen in de polis onderwijsinstellingen:

BA:

 • Kapitaal LS 12.500.000,00 EUR
 • Kapitaal SS 620.000,00 EUR

Bedragen per schadegeval

Overlijden: 2.500,00 EUR

Blijvende ongeschiktheid: 12.500,00 EUR

Medische kosten: 7.500,00 EUR

De dekkingsbeperkingen voor specifieke schadeposten zijn te vinden in de verzekeringspolis, op te vragen via het mailadres in artikel 3.1. van deze afdeling. In geen geval kan MKL worden aangesproken voor schade welke deze bedragen te boven gaat.
Deze beperking geldt indien de uitsluiting(en) van de aansprakelijkheid vervat in de huidige algemene voorwaarden door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

 

PRIVACY

 1. Beeldmateriaal:

1.1. MKL heeft het recht om voor, tijdens en na de activiteiten fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te maken of te laten maken van de deelnemers, werknemers, lesgevers en monitoren, individueel of in groep.
Hiervoor wordt gekozen voor een "opt-in"-systeem, waarbij de inschrijver bij het inschrijven, boeken of reserveren voor activiteiten, moet aanduiden of er al dan niet toestemming wordt gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal door MKL voor de hieronder vermelde doeleinden.
De gegeven toestemming geldt voor alle toekomstige activiteiten waarvoor op dat formulier wordt ingeschreven, maar kan ten allen tijde door de inschrijver worden herroepen door een mail te sturen naar info@musicforkids.be.  Deze intrekking dient te gebeuren ten laatste zeven werkdagen voor de aanvang van een activiteit.

1.2. Mits bovenvermelde toestemming, heeft MKL het recht om de gemaakte films en/of foto's te gebruiken in publiciteit, folders, (digitale) nieuwsbrieven, posters, boeken, op de website en op sociale media (facebook, instagram,...) en om te communiceren over activiteiten georganiseerd door MKL. Tevens mag dit beeldmateriaal door MKL gereproduceerd worden om – al dan niet tegen betaling – aan de deelnemers aan de betrokken activiteit ter beschikking gesteld te worden.

 

2. Privacyverklaring:

2.1. MKL draagt ​​zorg voor de privacy van de inschrijvers en de deelnemers en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.
Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar de privacyverklaring op onze website, te raadplegen via volgende link:

https://www.musicforkidsleuven.be/privacy

2.2. Doordat de inschrijver de website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens en deze van de in te schrijven deelnemer(s) meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding van " Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden " aanvinkt, gaat hij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop MKL deze gegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring.

2.3. Nadat de inschrijver een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan MKL – voor zover de inschrijver dit uitdrukkelijk heeft aanvaard - het door de inschrijver opgegeven e-mailadres ook gebruiken om commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of activiteiten. Indien de inschrijver geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten of activiteiten van MKL wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door MKL een e-mail te sturen op het e-mailadres: info@musicforkids.be

 

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT - WEBSITE:

 1. Intellectuele eigendom:

1.1. De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van MKL of haar licentiegevers. Deze inhoud mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van MKL of haar licentiegevers.

1.2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de website aan de inschrijver of aan derden.

 

2. Gebruik van de website:

2.1. MKL kan ten allen tijde zonder aankondiging van kennisgeving de inhoud van de website aanpassen, wijzigen of aanvullen.
MKL is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website.

2.2. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, of kan er naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Deze verwijzing impliceert evenmin dat er noodzakelijker wijze sprake is van een samenwerking tussen MKL en de eigenaar van de website of webpagina waarnaar wordt gezocht. MKL is niet aansprakelijk voor de werking en de inhoud van hyperlinks die op de website zijn geplaatst, noch voor de verwerking van persoonsgegevens via deze hyperlinks.

2.3. Het is verboden de website te gebruiken om een ​​manier welke schade kan toebrengen aan MKL of aan derden, bv.:

 • om zich toegang te verschaffen tot de door MKL verwerkte persoonsgegevens van deelnemers;
 • voor het verspreiden van computervirussen;
 • om illegale, onrechtmatige of ongepaste inhoud te delen of te verspreiden;
 • voor 'hacking-' activiteiten / om in te breken in informaticasystemen;
 • om inbreuken op het recht op privacy van een derde;
 • om de inhoud van de website zonder toestemming van MKL te verspreiden of te kopiëren;
 • om de website te beschadigen, de werking ervan te verstoren, te onderbreken of minder efficiënt te maken.

2.4. Daarnaast registreert MKL bij een bezoek aan de website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de bezoeker heeft doorverwezen naar de website, de bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van elke bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op het verbeteren van de website. MKL behoudt  zich  evenwel het  recht  voor  om – ingeval  van  misbruik,  een  inbreuk  op  onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten – aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.

2.5. Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.
Onze website gebruikt “sessie"-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door u af te melden. Klik op de relevante link:

BEZWAAR: GOOGLE TRACKING, GOOGLE INC.

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld wanneer u op de bovenstaande bezwaarlinks klikt. Gelieve deze cookie niet te verwijderen, omdat het ons informeert over uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc's gebruikt, dient u in elke browser op de links te klikken.

2.6. De mogelijkheid om een deel van de  vormgeving  of  de  inhoud  van  de  website  te  downloaden, verschaft geen toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik. Het  aanwenden  van  de  intellectueelrechtelijk  beschermde  vormgeving  en  inhoud  van  de  website voor andere doeleinden kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKL.

 

 1. Klachten:

3.1. Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website kunnen gerapporteerd worden aan MKL via het e-mailadres info@musicforkids.be of telefonisch op nummer 0467 32 97 00.

 

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK:

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website, inschrijving, reservatie, boeking van of deelname aan een activiteit van MKL is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.